You are here

Biuro Szkoły Nauk o Języku i Literaturze

mgr Dominika Gapska 

Zakres obowiązków:

 1. Koordynacja pracy biura Szkoły – prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań powierzonych przez Prorektorkę kierującą Szkołą, zapewnienie współpracy i współdziałania z Dziekanami i administracją Wydziałów wchodzących w skład Szkoły
 2. Prowadzenie kalendarza spotkań Prorektorki kierującej Szkołą
 3. Organizacja spotkań, zebrań i uroczystości Prorektorki kierującej Szkołą
 4. Przygotowanie obrad Rady Naukowej Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa (przygotowywanie porządku obrad, prezentacji, głosowań, nadzór nad prawidłowością i kompletnością dokumentacji zgłaszanej na obrady, sporządzanie listy obecności stałych członków Rady)
 5. Przygotowanie protokołów i uchwał po Radzie Naukowej Dyscyplin
 6. Obsługa procedur awansowych w zakresie należącym do Rady Naukowej Dyscyplin
 7. Koordynacja obiegu dokumentacji w ramach jednostek wchodzących w skład Szkoły   
 8. Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Szkoły
 9. Prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji (pism, raportów, zestawień) na potrzeby Prorektorki
 10. Wsparcie administracyjne POB05 - Arts & Humanities; Social Science w zakresie powierzonym Prorektorce kierującej Szkołą
 11. Ewidencja czasu pracy pracowników i obsługa systemu premiowego
 12. Wykonywanie bieżących zadań powierzonych przez Prorektorkę

 

mgr Agnieszka Kalecińska

Zakres obowiązków:

 1. Praca administracyjna w ramach Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk o Języku i Literaturze (prowadzenie dokumentacji Szkoły Doktorskiej - uchwał, zarządzeń, dokumentacji osobowej doktorantów; pomoc przy opracowywaniu oferty dydaktycznej w ramach programu kształcenia; przygotowywanie harmonogramów zajęć oraz kart przedmiotów; dokonywanie rezerwacji sal na potrzeby wykładowców Szkoły Doktorskiej; wprowadzanie oferty dydaktycznej Szkoły Doktorskiej do systemu USOS; prowadzenie rejestracji w USOS do grup zajęciowych; ankietowanie oferty dydaktycznej Szkoły Doktorskiej; organizacja cyklicznych spotkań dla doktorantów i promotorów; monitorowanie realizacji przez doktorantów programu kształcenia oraz założonych efektów kształcenia; współorganizacja forum doktoranckiego oraz szkoły letniej dla doktorantów; prowadzenie kalendarza Szkoły Doktorskiej; stała współpraca z administracją centralną Szkoły Doktorskiej; udział w pracach zespołów roboczych Szkoły Doktorskiej; udział w pracach zespołu kwalifikacyjnego w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej)
 2. Obsługa strony internetowej SNJL w zakresie Szkoły Doktorskiej
 3. Wykonywanie bieżących zadań powierzonych przez Prorektorkę Szkoły oraz Kierownika Szkoły Doktorskiej SNJL
 4. Obsługa administracyjna Rady Szkoły SNJL (przygotowanie porządku obrad, materiałów, protokołowanie spotkań)
 5. Obsługa administracyjna spotkań Prorektorki z dziekanami Szkoły
 6. Przygotowanie uchwał w zakresie przewodów doktorskich / postępowań doktorskich po Radzie Naukowej Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
 7. Współudział w przygotowywaniu rocznego sprawozdania z działalności Szkoły

 

mgr Marta Kowalak-Szostak

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa kancelaryjna i prowadzenie sekretariatu Prorektorki
 2. Przygotowanie merytoryczne spraw bieżących leżących w gestii Prorektorki
 3. Ścisła współpraca z Działami Administracji Centralnej oraz Jednostkami podległymi Prorektorce
 4. Prowadzenie terminarza spotkań i przestrzeganie terminów
 5. Przygotowywanie korespondencji
 6. Przygotowywanie wyjazdów służbowych Prorektorki
 7. Organizowanie posiedzeń, narad i spotkań zwoływanych przez Prorektorkę i Rektora
 8. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji spraw zgodnie z obowiązującymi zasadami kancelaryjnymi
 9. Wsparcie administracyjne prac Zespołu ds. strategii funkcjonującego przy Szkole
 10. Obsługa procedur konkursowych w zakresie należącym do Prorektorki
 11. Comiesięczne sprawozdania z działalności Prorektorki oraz wsparcie przy przygotowaniu sprawozdania rocznego z działalności Szkoły
 12. Nadzór nad zaopatrzeniem sekretariatu w niezbędne materiały oraz artykuły biurowe
 13. Współpraca przy organizacji uroczystości uniwersyteckich
 14. Zastępstwo w czasie nieobecności innych pracowników Biura Rektora (również w Sekretariacie Rektora)

 

mgr Joanna Seniów

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa administracyjna Szkoły oraz Rady ds. Kształcenia Szkoły
 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniami i funkcjonowaniem Rady ds. Kształcenia Szkoły oraz rad programowych kierunków i grup kierunków studiów (przyjmowanie wniosków Wydziałów wchodzących w skład Szkoły o utworzenie nowych kierunków studiów, modyfikację programów studiów już istniejących kierunków studiów, studiów podyplomowych i in. form kształcenia, wniosków o zawieszenie lub przekształcenie kierunków studiów, studiów podyplomowych i in., przekazywanie ich do dalszego procedowania oraz archiwizacja; prowadzenie rejestru jednorazowych zmian w planie studiów)
 3. Organizowanie posiedzeń Rady ds. Kształcenia Szkoły (sporządzanie porządku obrad, gromadzenie i przekazywanie materiałów, przygotowywanie głosowań, protokołowanie posiedzeń, obsługa organizacyjno-techniczna)
 4. Sporządzanie projektów uchwał związanych z kształceniem
 5. Przygotowywanie pism, prezentacji, rejestrów, raportów
 6. Współorganizowanie posiedzeń Rady Naukowej Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa oraz zebrań Prorektorki kierującej Szkołą
 7. Współudział w przygotowaniu rocznego sprawozdania z działalności Szkoły
 8. Obsługa strony internetowej Szkoły oraz zakładki Szkoły w Intranecie UAM
 9. Dbałość o poprawność językową dokumentów tworzonych na potrzeby Szkoły 
 10. Wykonywanie zadań powierzonych przez Prorektorkę kierującą Szkołą oraz Przewodniczącą Rady ds. Kształcenia Szkoły 

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.