rekrutacja

Szanowni Państwo,
Kandydatki i Kandydaci do Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze
,

zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze na rok akademicki 2022/2023.

Uchwała nr 181/2021/2022 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zasady rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023

Szczegółowe informacje tutaj

Instrukcja aplikowania poprzez system IRK

Uwaga!

Przypominamy o konieczności składania dokumentów w pełni skompletowanych. W przypadku braków w dokumentacji Kandydat zostanie wezwany formalnie do ich uzupełnienia.

Zwracamy uwagę na to, że dokumenty poświadczające osiągnięcia Kandydata muszą mieć formę dokumentu. Wszelkie inne formy – np. linki do stron internetowych itd. nie są właściwym potwierdzeniem.

*********************************************

Dear All,
Candidates and Applicants to the Doctoral School of Languages and Literatures,

we invite you to review the conditions of admission to the Doctoral School of Languages and Literatures for the academic year 2022/2023.

Resolution No. 181/2021/2022 Senate of Adam Mickiewicz University in Poznań 31 January 2022 The rules of admission to doctoral schools of Adam Mickiewicz University in Poznań

Rules of admission to doctoral schools of Adam Mickiewicz University in Poznań in the academic year 2022/2023

Detailed information here

Instructions for applying through the IRK system

Attention!

We remind you of the need to submit fully completed documents. In case of deficiencies in the documentation, the Candidate will be formally summoned to complete them.

We draw attention to the fact that documents attesting to the Candidate’s achievements must be in the form of a document. Any other form – e.g., links to websites, etc., are not proper confirmation.